Polityka Jakości i Środowiska

Trojek Group Sp. z o.o. prowadząc działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, transportu oraz hurtowego obrotu złomami metali dąży do uzyskania silnej i stabilnej pozycji na rynku poprzez:

  • dotrzymywanie uzgodnionych z Klientami standardów jakościowych dostaw surowców hutniczych,
  • utrzymywanie ciągłego kontaktu oraz stałe zwiększanie satysfakcji Klienta,
  • budowanie pozytywnych relacji z dostawcami surowców złomowych,
  • stałe zwiększanie ilości zebranych z rynku odpadów w postaci złomów metali, które za pośrednictwem Trojek Group Sp. z o.o. przekazywane są do recyklingu.

 

podpisywany dokument

W celu realizacji powyższych zasad Zarząd firmy:

  • moderuje i wspiera ciągłe doskonalenie procesów we wszystkich obszarach działalności firmy i osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych i środowiskowych,
  • deklaruje spełnianie mających zastosowanie wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych dotyczących środowiska oraz procesów biznesowych,
  • w regularnych odstępach czasu weryfikuje skuteczność działania Systemu Zarzadzania Jakością i Środowiskiem dla potwierdzenia jego przydatności i zgodności z wymaganiami,
  • zapewnia zasoby dla prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności , w tym eliminowania reklamacji i ich skutków, zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne,
  • dąży do stałego podnoszenia kompetencji pracowników firmy w zakresie jakości i świadomości ekologicznej.


Wszystkie wymienione cele Polityki Jakości i Środowiska gwarantują stały rozwój firmy, wzrost konkurencyjności oraz coraz lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków.
Zarząd Trojek Group Sp. z o.o. zapewnia , ze powyższa Polityka jest publicznie dostępna, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność okresowo oceniania.


Certyfikaty

certyfikat-1
certyfikat-2
certyfikat-3
certyfikat-4